تغییر PSP ، فرصت یا تهدید؟

بانک ملی ایران بر اساس مصوبه هیئت مدیره خود شرکت PSP کارتخوانهای خود را به شرکت داده ورزی سداد تغییر داده است . آیا این تغییر باعث بهتر شدن اوضاع کارتخوانهای بانک ملی ایران می شود؟ آیا این یک فرصت برای بانک ملی ایران است یا تهدید؟

ولی به نظر من هنوز اظهار نظر در خصوص این تغییر زود می باشد باید منتظر گذشت زمان بود و  دید که اوضاع کارتخوانها بهتر خواهد شد یا نه.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید